Koordinátor regionálneho značenia

Miestna akčná skupina MALOHONT je združenie zástupcov obcí, podnikateľov, občianskych združení a ďalších aktívnych jednotlivcov, ktoré bolo oficiálne založené v roku 2007. Hlavným cieľom združenia je podpora rozvoja územia, ktoré tvorí 43 obcí okresu Rimavská Sobota, Poltár a Revúca.

Od svojho založenia realizuje združenie rôzne aktivity, ktoré viac či menej prispievajú k zvýšeniu kvality života v našom regióne:

Obce zahrnuté do území MAS:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Od konca roku 2013 je MAS MALOHONT koordinátorom regionálneho značenia miestnych produktov a služieb v regióne Gemer-Malohont, pričom:

Prostredníctvom regionálneho značenia miestnych produktov chce MAS MALOHONT prispieť k podpore mnohých živnostníkov, remeselníkov, poľnohospodárov a malých podnikateľských subjektov, ktorí sa okrem produkcie miestnych produktov a poskytovania služieb, podieľajú na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

Certifikačná komisia

Certifikačná komisia má 10 stálych členov, ktorí sú zástupcami spolupracujúcich organizácií. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Funkčné obdobie komisie je 2 roky a jej aktuálne zloženie je nasledovné:

Certifikačná komisia rozhoduje o pridelení regionálnej značky na základe hodnotenia produktu, výrobku alebo služby podľa kritérií pre udelenie značky.

Kritériá pre udelenie značky

Značkou „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ budú označované miestne produkty alebo služby, ktoré splnia kritériá pre udelenie regionálnej značky. Tie sú samostatne definované pre výrobky a samostatne pre služby. Pozostávajú z 2 častí:

 1. výberové – musí ich splniť každý záujemca o získanie regionálnej značky
 2. hodnotiace – záujemca o pridelenie značky a jeho produkt musí pre udelenie značky získať stanovený minimálny počet bodov

Výberové kritériá:

Bodovacie kritériá pre výrobky:

Príprava kritérií pre udelenie značky prebiehala za aktívnej účasti miestnych výrobcov, poskytovateľov služieb a ostatných zainteresovaných subjektov počas 4 besied, ktoré sa konali:

Na základe výstupov z týchto besied a skúseností z MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia bola spracovaná komplexná metodika regionálneho značenia, ktorá okrem kritérií pre udelenie regionálnej značky obsahuje aj postupy pre záujemcov o značenie, zásady pre používanie značky a systém kontroly dodržiavania pravidiel.

Overenie metodiky v praxi prebiehalo prostredníctvom prvej výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie značky “regionálny produkt GEMER-MALOHONT” – viac informácií TU. 

Ako získať značku

Regionálna značka GEMER-MALOHONT sa prideľuje na základe nasledovných krokov:

 1. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie značky 
  Koordinátor regionálneho značenia vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie značky “regionálny produkt GEMER-MALOHONT”, a to podľa potreby približne 1x ročne.
  Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky- viac informácií nájdete TU
 2. Predloženie žiadosti o pridelenie značky
  Záujemca o získanie značky predloží koordinátorovi žiadosť o pridelenie značky spolu so vzorkou výrobku/výrokov alebo ho/ich vhodných spôsobom zdokumentuje. V prípade služieb, ale aj výrobkov, môže certifikačná komisia posúdiť službu alebo výrobok priamo u poskytovateľa služby, resp. výrobcu.
  Žiadosť možno predložiť pre konkrétny výrobok alebo pre jednotne definovanú skupinu výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti.
 3. Posúdenie splnenia kritérií pre udelenie značky
  Certifikačná komisia posúdi všetky predložené žiadosti a rozhodne o pridelení, resp. nepridelení regionálnej značky na základe splnenia kritérií pre udelenie značky.
 4. Odovzdanie certifikátov o pridelení značky 
  Koordinátor regionálneho značenia odovzdá úspešným záujemcom certifikát o pridelení značky a materiály potrebné pre používanie značky. Platnosť certifikátu je 2 roky od jeho vydania.
 5. Používanie značky 
  Výrobca alebo poskytovateľ služby garantuje v dobe platnosti nepretržité plnenie kritérií pre udelenie značky.

Po udelení značky výrobca alebo poskytovateľ zabezpečí, aby bol jeho produkt označený:

Koordinátor regionálneho značenia zabezpečí v rámci možností:

Pre záujemcov o značku

Regionálne značenie miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov:

Z uvedených dôvodov sa regionálne značenie zavádza v okolitých krajinách i na Slovensku ako jedna z účinných možností podpory miestnej ekonomiky.

Regionálne značenie miestnych produktov zaviedla na Slovensku nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko v roku 2008 pre regióny Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie. Od roku 2011 sa do aktivít regionálneho značenia produktov zapojili viaceré miestne akčné skupiny (MAS) na Slovensku, ktoré dodnes vytvorili (resp. oživili) pätnásť regionálnych značiek miestnych produktov, a to Gemer-Malohont, Hont, Novohrad, Podpoľanie, Ponitrie, Nitrava, Malodunajsko-Galantsko, Karsticum, Kopanice, Záhorie, Produkt Liptova, Horehronie, Horný Šariš, Horný Zemplín, Rudohorie-Hnilec-Sľubica, Piešťansko a Pohronie.

Regionálna značka zaručuje, že označený produkt/služba:

Regionálna značka je určená predovšetkým pre:

O získanie značky “regionálny produkt GEMER-MALOHONT” sa môžu uchádzať právnické aj fyzické osoby, a to samostatne hospodáriaci roľníci, včelári, živnostníci, remeselníci, ľudoví umelci, firmy alebo organizácie so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont (viď územie pôsobnosti)

Miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb získajú vďaka regionálnej značke a jej intenzívnej podpore predovšetkým jednotnú propagáciu svojich produktov, konkurenčnú výhodu a jednoznačnú identifikáciu výrobkov vo vzťahu k regiónu, ako aj priestor pre vzájomnú spoluprácu.